วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550

บทบาทผู้บริหารกับการบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการทำงานเกือบทุกระบบ จึงจะทำให้หน่วยงานหรือองค์การมีความก้าวหน้าสามารถพึ่งพาตนเองได้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาระบบงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์กรควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการพัฒนาและการประยุกต์ ใช้งานเพื่อเพิ่มคุณภาพ และเพิ่มผลิตผลของการทำงานขององค์กร ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในด้านคิดค้นพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ มีโลกทัศน์กว้างขวาง มีศักยภาพในการคิดริเริ่ม คาดการณ์ บริหาร และสรรค์สร้างนวัตกรรมและสิ่งใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ให้การสนับสนุน บุคลากรในหน่วยงานและให้โอกาสในการพัฒนาให้มีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก ได้อย่างเข้มแข็ง เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ พร้อมทั้งมีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารองค์กรให้สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีระบบ มีความรู้เรื่องเครื่องมือสมัยใหม่ การบำรุงรักษา และมีความกระตือรือร้นตลอดจนเปิดใจให้กว้างสำหรับสิ่งใหม่มีทัศคติที่ดีในการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารโครงการ ผู้บริหารควรสามารถวางแผนโครงการ ดำเนินโครงการประเมินผล รวมทั้งสามารถเลือกกิจกรรม สื่อที่เหมาะสมในแต่ละโครงการและมีความเป็นผู้นำในการเริ่มโครงการใหม่ ๆ
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารและจัดการการศึกษาสมัยใหม่นั้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมาก ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะจึงจะใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนครูอาจารย์ในโรงเรียนให้สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในหลายลักษณะ เช่น ใช้ในการสอนเนื้อหาตามหลักสูตร หรือผลิตสื่อการสอนเพื่อสอนเสริมในบางหัวข้อที่มีเนื้อหายากและมีลักษณะเป็นนามธรรมเกินกว่าที่เด็กจะเข้าใจได้ หรือสอนในเนื้อหาซึ่งถ้าสอนโดยวิธีปกติแล้วจะเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นเช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยียังมีบทบาทสำคัญมากต่อการบริหาร ผู้บริหารยังสามารถนำนวัตกรรมมาในงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น งานการเงินการบัญชี งานทะเบียนและวัดผล งานปกครอง งานอาคารสถานที่ งานหลักสูตร เป็นต้น เทคโนโลยีทำให้สามารถเก็บข้อมูลในแต่ละเรื่องได้อย่างละเอียด และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นรายงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ แต่การที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำอย่างแท้จริง และบางอย่างจะต้องทำให้เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งจะต้องมีการลงทุนจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของบุคลากร และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนและพัฒนาไปพร้อม ๆ กันให้สอดคล้องกัน ผู้บริหารหรือบุคลากรจะต้องมีความรู้ความความเข้าอย่างดีในการที่จะนำระบบเทคโนโลยีที่ดีซึ่งผ่านการพิสูจน์หรือทดลองว่าได้ผลดีแล้วมาใช้ เพื่อจะช่วยให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นและลดปัญหาที่อาจจะคาดไม่ถึงได้มาก ซึ่งระบบที่ดีต้องใช้ง่ายและสอดคล้องกับสภาพการทำงานที่มีอยู่ในเรื่องของบุคลากร ความเหมาะสมและขีดความสามารถ ในขณะเดียวกันการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ก็จะช่วยให้ผู้ใช้หรือบุคคลากรในหน่วยงานให้ความสนใจและเกิดเจตคติที่ดีที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาไปใช้งานระบบใหม่ ซึ่ง การเปลี่ยน แปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนระบบงานอย่างต่อเนื่อง และสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือประสิทธิภาพของระบบงานซึ่งต้องติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น: