วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำหลักสูตรสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ (สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา สรุปจากการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมครูผู้สอนรายวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สสวท
ความเป็นมา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544
กล่าวถึง ความสำคัญของหลักสูตร ว่าเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีความรู้ ,ปัญญา
มีความสามารถที่จะแข่งขันได้ โดย กำหนดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น ระดับช่วงชั้น และ แบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
ออกเป็น 8 กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ ที่ 4
ตามหลักสูตร ได้กล่าวถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในวิชา คอมพิวเตอร์ ไว้ดังนี้
มาตรฐานการเรียนรู้โดยรวม
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหาและ
การทำงานและอาชีพอย่าง มีประสิทธิภาพ ,ประสิทธิผลและมีคุณธรรม
สาระการเรียนรู้รายภาคเรียน /รายปี
เป็นสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาความรู้ , การสืบค้น การใช้ข้อมูล และสารสนเทศ
การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นไว้ดังนี้
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ( จะจัดให้เรียนในช่วงไหนก็ได้)
1. รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
2. เห็นประโยชน์ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจขากแหล่งข้อมูลต่าง ๆที่เชื่อถือได้
3. รู้จักชื่อ และหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1 . เห็นความสำคัญของข้อมูลและแหล่งข้อมูล
2. รวบรวมข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือจากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆได้
3. จัดเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
4. รู้จักชื่อ หน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
5. เข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นและ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
6. เข้าใจขั้นตอนการใช้งานคอมพิวเตอร์
7. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลและ ความรู้จากแหล่งข้อมูล
8. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
9. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานตามจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่าง มีจิตสำนึก และรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1. เข้าใจหลักการทำงานบทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
5. เข้าใจหลักการและการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เข้าใจหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ค้นหาข้อมูล ความรู้ ติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม
9. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามจินตนาการหรืองานที่ทำใน ชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ


สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ข้อมูลและสารสนเทศ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
4. หลักการแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน
5. การสร้างงาน


ขยายความ
มาตรฐานช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ข้อ 1,2 ข้อมูล เป็นข้อมูลจากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นใน เครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อ 3. รู้จักอุปกรณ์ง่าย ๆ เช่น เม้าส์ , คีย์บอร์ด )
มาตรฐานช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่4 -6
ข้อ 7 การค้นหาข้อมูลในที่นี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นอินเทอร์เนตอย่างเดียว (ในกรณ๊ที่โรงเรียนไม่ได้ต่อเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เนต)
ค้นหาข้อมูลจาก CAI ช่วยสอนก็ได้
ข้อ 10 ความคาดหวังของการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ อาจเป็นชิ้นงาน เล็ก ๆ เช่น การ์ดหรือบัตรอวยพร ง่าย ๆ )

ไม่มีความคิดเห็น: