วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

รังสรรค์คณิตศาสตร์สวยด้วยโปรแกรม Paint

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 2-3

ความเป็นมา การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ในช่วงชั้นที่ 2 และ 3ให้ ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก
และมีความรับผิดชอบ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของเรียนการสอนในกลุ่มสาระดังกล่าว ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้จากการเรียน
และการใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยในการสร้างสรรค์งาน
รังสรรค์คณิตศาสตร์สวยด้วยโปรแกรม Paint
เป็นการบรูณาการความรู้ด้านศิลปะออกแบบลายเส้นทางคณิตศาสตร์ ตามจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม Paint
ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการสร้างงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างสรรค์งาน
โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการสร้างงานกราฟิกเบื้องต้นที่นักเรียนต้องศึกษาและใช้งานให้เป็น การออกแบบวาดภาพที่อิสระ
โดยใช้โปรแกรม Paint นักเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถเรียนรู้และทำได้ แต่การออกแบบลายเส้นคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม Paint เป็นการออกแบบภายใต้ข้อจำกัดที่ต้องบูรณาการความคิดด้านศิลปะ คณิตศาสตร์ และความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานตาม จินตนาการความคิดสร้างสรรค์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Paint สำหรับงานกราฟิกได้
2. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Paint
2. นำภาพScan ลายเส้นรูปคณิตศาสตร์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
3. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
3.1 เปิดเครื่องเข้าสู่ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
3.2 เปิด โปรแกรมPaint
3.3 คลิกคำสั่ง open เพื่อเปิดรูปลายเส้นคณิตศาสตร์ที่ต้องการออกแบบจากภาพที่ Scanและนำมาไว้ในเครื่อง
3.4 ทำการคัดลอกรูป โดยใช้เมนูคำสั่ง Edit คลิกเลือกคำสั่ง Select All เพื่อ ทำแถบสี
3.5 คลิกเลือกคำสั่งCopy เพื่อ คัดลอกภาพ
3.6 ปิดหน้าต่างภาพ
3.7 เปิดหน้ากระดาษใหม่โดยเลือกคำสั่ง NEWใช้เมนูคำสั่ง Edit เลือก Paste เพื่อ วางแบบ
3.8 สามารถใช้เครื่องมือต่างๆและความรู้การใช้งานโปรแกรม Paint ออกแบบลวดลาย ตามต้องการ
4. บันทึกจัดเก็บเป็นภาพเพื่อนำไปใช้งาน ต่อไป
การนำไปใช้
สามารถนำภาพไปใช้ได้โดย
1. เปิดโปรแกรมหรืองานที่ต้องการนำภาพมาประกอบ
2. ใช้คำสั่งแทรกหรือ Insert
3. เลือกรูปภาพ
4. เลือกภาพจากแฟ้ม
5. เลือกไดว์ หรือโฟล์เดอร์ที่เก็บภาพ
6. คลิกเลือกชื่อภาพ
7. ตอบตกลง
จะได้ภาพที่ต้องการเหมือนแทรกรุปภาพ 1
รูป


ตัวอย่างภาพ
ที่เกิดจากการสร้างคณิตศาสตร์สวยด้วย โปรแกรม Paint


ไม่ยากถ้าอยากจะทำ

ไม่มีความคิดเห็น: