วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Effect of Using Computer-Assisted Instruction on Computer and Information Technology Learning Achievement of Mathayomsuksa 1 Students

นันทวดี เทียนไชย*, พัชรินทร์ ปัญจบุรี***, พิณทิพ รื่นวงษา**,

น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย***,ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม***, วัชรี เกษพิชัยณรงค์***

*ครูโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพท.สมุทรสงคราม, **รศ. ดร. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,

***อาจารย์ ดร. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

e-mail: panjaburee_p@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีแบบแผนการวิจัยแบบทดลองหนึ่งกลุ่มโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One-Group Pretest – Posttest Design) กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนที่ถูกคัดเลือกโดยวิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 24 คน จากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบแบบที (t-test) พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ช่วงความเชื่อมั่น 90% นอกจากนั้นความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด

Abstract

The objectives of this research were to compare the learning achievement on computer and information technology of Mathayomsuksa 1 students before and after using a CAI and also investigate students’ opinions toward a CAI. This research was per-experimental with one group pretest-posttest design. Participants comprised of 24 students in semester 2 of the academic year 2010 at Bankrongsomboon School. The pretest and posttest scores were analyzed using t-test. The results showed that the computer and information technology learning achievement of Mathayomsuksa 1 students after using a CAI were significant higher than their prior one at confident level 90%. Moreover, the students’ opinions towards the proposed CAI were very highly positive.

คำสำคัญ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ไม่มีความคิดเห็น: