วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552


แบบทดสอบชนิดถูก-ผิด(The True False Test)

ตอนที่1 จงอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิดถ้าถูกให้ทำเครื่องหมาย√

และถ้าผิดให้ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความนั้น
(มาตรฐาน ค.2.1.1(3) เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ)
(มาตรฐาน ค.2.3.1(3)ใช้ความรู้เกี่วกับความยาวพื้นที่ผิวและปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆได้)

1.ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สูตร(ความกว้าง+ความยาว)x2

หรือ ( ความยาวด้าน 2ด้านบวกกัน)+(ความกว้างด้าน 2 ด้านบวกกัน) ตอบ
2. สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 หน่วย ยาว 7 หน่วย มีพื้นที่40หน่วย ตอบ X
3. แมวมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร หนูมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ยาวด้านละ 40 เมตร แมวและหนูมีที่ดินเท่ากัน ตอบ
4. พื้นที่ของรูป A เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับผลคูณเส้นทแยงมุมของรูป A ตอบ X
5. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ,รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ,รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ใช้สูตรการหาพื้นที่สูตรเดียวกันได้ ตอบแบบทดสอบชนิดเติมคำหรือข้อความให้สมบูรณ์ ( The Completion Test )
ตอนที่ 2 จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ความถูกต้องสมบูรณ์และสอดคล้องกับความตอนนำ
( มาตรฐาน ค1.1.3(3) เข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน ร้อยละ และนำไปใช้การแก้ปัญหาได้ )
1. ถ้า a:b=2:3 และb:c=3:5 แล้ว a:c(เขียนในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ)เท่ากับ……

ตอบ 2:5…………
2. กำหนด a:b=3:4 และ b:c =6:7 แล้ว a:b:c (เขียนในรูปอัตราส่วนอย่างต่ำ) เท่ากับ…

ตอบ 9:12:14…………
3. ร้อยละ60 ของเงิน 250 บาท คิดเป็นเงิน ........

ตอบ 150บาท................
4. ให้เขียน อัตราส่วน แทนจำนวนต่อไปนี้ มา 3อัตราส่วน
1 ในห้องเรียนมีนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 22 คน
ตอบ 15:22 , 30:44 , . .45:66......

2 มีส้มอยู่ 25 ผล มีละมุด 50 ผล
ตอบ 25:50 ,5:10 ,1:2


ไม่มีความคิดเห็น: